THÔNG BÁO (V/v đăng ký tham gia các Chương trình học bổng chính phủ Australia)

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 Độc lập- Tự do - Hạnh phúc

 

 

                 Thanh Hoá, ngày 09  tháng 01 năm 2015

 

THÔNG BÁO

(V/v đăng ký tham gia các Chương trình học bổng chính phủ Australia)

 

Căn cứ Công văn số 06/SNgV-HTQT ngày 07/01/2015 của Sở Ngoại vụ tỉnh Thanh Hóa về việc giới thiệu cán bộ tham gia các Chương trình học bổng chính phủ Australia;

            Phòng HTQT thông báo đến các đơn vị và CBGV nhà trường đăng ký tham gia chương trình học bổng chính phủ Australia như sau:

1. Yêu cầu:

- Tốt nghiệp đại học chính quy (Chấp nhận bằng liên thông đối với ứng viên đã tốt nghiệp cao đẳng hệ 3 năm) với điểm tốt nghiệp tối thiểu 6.5/10. Các đối tượng khó khăn (người khuyết tật, người ở các huyện nghèo) yêu cầu điểm tốt nghiệp đại học chính quy 6.0/10;

- Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm;

- Không yêu cầu nhưng khuyến khích chứng chỉ IELTS tại thời điểm nộp hồ sơ (4.5 IELTS) hoặc chứng chỉ TOELF tương đương;

- Thông tin chi tiết tại trang Web http://australiaawardsvietnam.org 

2. Hồ sơ đăng ký:

Đề nghị trưởng các đơn vị phổ biến và khuyến khích các CBGV tại đơn vị mình đăng ký tham gia chương trình học bổng chính phủ Australia, lập danh sách (theo mẫu kèm theo) gửi về phòng Hợp tác quốc tế trong ngày 09/01/2015 để Phòng HTQT tổng hợp, báo cáo Sở Ngoại vụ.

Kính đề nghị các đơn vị phối hợp thực hiện./.

 

 

PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ

 


TÌM KIẾM