Thông báo V/v đăng ký tham gia Chương trình học bổng Endeavour, Australia niên khóa 2017

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

PHÒNG QLKH&HTQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 Độc lập- Tự do - Hạnh phúc

 

          Thanh Hoá, ngày 02  tháng 06năm 2016

THÔNG BÁO

(V/v đăng ký tham gia Chương trình học bổng Endeavour, Australia niên khóa 2017)

 

Căn cứ Công văn số 309/SNgV-HTQT ngày 31/05/2016 của Sở Ngoại vụ tỉnh Thanh Hóa về việc tham gia chương trình học bổng Endeavour, Australia niên khóa 2017;

            Phòng QLKH& HTQT thông báo đến các đơn vị và CBGV nhà trường đăng ký tham gia chương trình học bổng Endeavour, Australia niên khóa 2017 như sau:

1.      Thông tin chung về học bổng:

- Học bổng Endeavour là chương trình học bổng của chính phủ Australia có tính cạnh tranh toàn cầu, xét duyệt dụa trên thành tích học tập, giúp cho công dân các nước trong đó có Việt Nam có cơ hội học tập, nghiên cứu, và phát triển chuyên môn ở Australia

- Không giới hạn chế độ tuổi tham gia.

- dành cho các ngành nghề, lĩnh vực.

- Hồ sơ đăng ký nộp trực tuyến trên trang Web của chương trình

- Có cán bộ phụ trách hỗ trợ trong suốt thời gian thực hiện học bổng tại Australia.

2.      Các chương trình học bổng:

2.1. Học bổng Endeavour bậc sau đại học

- Hình thức và mức học bổng:

+ Học bổng Thạc sỹ: Trị giá học bổng lên tới 140.500 đô la Australia

+ Học bổng Tiến Sỹ: Trị giá học bổng lên tới 272.500 đô la Australia

- Thời gian học:

+ Thạc sỹ: 02 năm

+ Tiến sỹ: 04 năm

- Điều kiện tiếng Anh: điểm IELTS 6.5 hoặc tương đương.

2.2. Học bổng Endeavour dành cho Đào tạo Dạy nghề

- Hình thức và mức học bổng

Bằng cao đẳng hoặc Cao đẳng nâng cao ở Australia: trị giá học bổng lên tới 131.000 đô la Australia

- Thời gian học: lên tới 2.5 năm

- Điều kiện tiếng Anh: điểm IELTS 6.5 hoặc tương đương (hoặc xác nhận bởi đơn vị tiếp nhận của Australia)

2.3. Học bổng Endeavour nghiên cứu ngắn hạn

- Hình thức và mức học bổng

Nghiên cứu để phục vụ cho đề tài Thạc sỹ, Tiến sỹ đang thực hiện tại Việt Nam hoặc nghiên cứu sau Tiến sỹ: trị giá học bổng lên tới 24.500 đôla Australia.

- Thời gian nghiên cứu: từ 4-6 tháng tại Australia.

- Điều kiện tiếng Anh: điểm IELTS 6.5 hoặc tương đương (hoặc xác nhận bởi đơn vị tiếp nhận của Australia)

2.3. Học bổng Endeavour dành cho các nhà quản lý

- Hình thức và mức học bổng:

Chương trình phát triển chuyên môn: Trị giá học bổng lên tới 18.500 đô la Australia.

- Thời gian nâng cao chuyên môn: từ 1-4 tháng tại Australia

- Điều kiện tiếng Anh: điểm IELTS 6.5 hoặc tương đương (hoặc xác nhận bởi đơn vị tiếp nhận của Australia)

Thông tin chi tiết về các học bổng đề nghị tham khảo tại website: https://internationaleducation.gov.au/endeavour(tiếng Anh)

Kính đề nghị các đơn vị phối hợp thực hiện./.

 

PHÒNG QLKH&HTQT

 


TÌM KIẾM