Thông báo chương trình học bổng của Bộ Ngoại giao Israel.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VH, TT&DL

 THANH HOÁ

PHÒNG QLKH & HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                  Thanh Hóa, ngày 16 tháng 08 năm 2016

 

 

Kính gửi:             - Trưởng các đơn vị;

- CBGV toàn trường.

 

Căn cứ công văn số 561/ SNgV-HTQT ngày 12/08/2016 của Sở Ngoại Vụ về chương trình học bổng của Bộ Ngoại giao Israel.

Phòng QLKH & HTQT kính gửi quý đơn vị thông tin về chương trình học bổng Israel dành cho các cán bộ Việt Nam, cụ thể như sau:

1.     Thông tin chung học bổng:

-         Thời gian các khóa học: khoảng 3- 4 tuần/khóa.

-         Gói học bổng bao gồm: học phí, chi phí đi lại tại Israel, chi phí ăn ở (tiền vé máy bay hai chiều Việt Nam – Israel do cơ quan cử học viên hoặc học viên tự chi trả).

-         Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh.

2.     Thông tin các khóa học:

2.1.         Khóa học “Quản lý nông nghiệp xanh”.

Thời gian học: 31/10 – 24/11/2016.

Hạn nộp hồ sơ: 29/8/2016.

2.2.         Khóa học “Kinh tế nông nghiệp: công cụ nâng cao năng lực cho phụ nữ nông thôn”.

Thời gian học: 14/11-05/12/2016.

Hạn nộp hồ sơ: 29/8/2016

2.3.         Khóa học “Nông nghiệp và môi trường trong bối cảnh biến đổi khí hậu – góc nhìn từ Israel”.

Thời gian học: 04-23/12/2016.

Hạn nộp hồ sơ: 20/9/2016.

2.4.         Khóa học “Giáo dục đặc biệt”.

Thời gian học: 13/11 – 02/12/2016.

Hạn nộp hồ sơ: 24/8/2016.

2.5.         Khóa học “Phương pháp sư phạm mới cho giáo viên cao đẳng và đại học”.

Thời gian học: 04 – 23/12/2016.

Hạn nộp hồ sơ: 05/10/2016.

Kính đề nghị Trưởng các đơn vị thông báo rộng rãi và tạo điều kiện đến cán bộ, giảng viên có nguyện vọng tham gia chương trình học bổng Israel.

CBGV quan tâm đến chương trình học bổng, đề nghị liên hệ phòng QLKH&HTQT để được tư vấn, hướng dẫn thêm về thông tin, cách thức hoàn thiện và nộp hồ sơ ứng tuyển.

Rất mong nhận được sự phối hợp của các Quý đơn vị.

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Ban giám hiệu;

- Lưu QLKH&HTQT.

PHÒNG QLKH & HTQT

 

 

(ĐÃ KÝ)

 

Th.S Hà Đình Hùng

 

 


TÌM KIẾM