THẨM ĐỊNH THUYẾT MINH NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ NĂM 2023
        Thực hiện Quyết định số 462/QĐ- ĐVTDT ngày 06/4/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa về việc thành lập Hội đồng thẩm định thuyết minh nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp cơ sở năm 2023. Trong 2 ngày (12/4/2023 và 13/4/2023), Trường Đại học Văn ­­­­hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đã tổ chức các buổi thẩm định thuyết minh nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp cơ sở năm 2023. 

        Ngay từ đầu năm 2023, sau khi các khoa đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu khoa học trong năm, Hiệu trưởng Nhà trường đã thành lập Hội đồng xét chọn và quyết định phê duyệt cho 19 đề tài được triển khai, với sự tham gia của gần 70 giảng viên. Các đề tài cơ sở được đề xuất năm 2023 tuy không tăng về số lượng nhưng được Hội đồng Khoa học và Đào tạo Nhà trường đánh giá cao về hàm lượng khoa học và ứng dụng thực tế. Nội dung nghiên cứu của các đề tài được xét chọn khá rộng, phủ khắp các lĩnh vực đào tạo của Nhà trường, đa dạng về hình thức, biết kết hợp giữa lý luận với thực tiễn, mang tính khả thi cao.

z4261617166750_1c7ec89cd8f2d7e320004cdbceca7e5d.jpg

    PGS.TS Lê Thanh Hà - Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng thẩm định thuyết minh nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp cơ sở năm 2023 

        Trong 2 ngày thẩm định thuyết minh đề tài, các thành viên trong Hội đồng làm việc trách nhiệm, khách quan đã đưa ra ý kiến đánh giá về nội dung và phương án tổ chức thực hiện của từng đề tài; đồng thời, tư vấn, định hướng nghiên cứu giúp cho chủ nhiệm đề tài xác định rõ hơn về mục đích, nhiệm vụ; nội dung nghiên cứu; giới hạn và phạm vi của đề tài; cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu; các sản phẩm đạt được để phục­­ vụ cho hoạt động giảng dạy, giáo dục và quản lý tại Nhà trường cũng như đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. Về cơ bản, các đề tài đảm bảo tính mới, tính sáng tạo và ứng dụng cao.

        Trong đợt thẩm định và đánh giá đề tài cấp cơ sở năm 2023, Hội đồng đã quyết định cho phép 18 đề tài có tính khả thi cao được triển khai thực hiện.

Một số hình ảnh trong các buổi thẩm định

z4261617559059_c463ea2b32093beee9a0020a80f33911.jpg


z4261617354025_e38045c09b8d6c9799e51a917ec19541.jpg

z4261627543334_4bffd130b74b887a54783646f6c75e95.jpg

z4261625061756_0e76741660bdbf143ddd5507630bcbcb.jpg

z4261627132420_17da5cc8246c1ac826919315ef9072c4.jpg

z4261627861038_ee168ea876042fca5cedeb704dd8c657.jpg

z4261616990156_4a5822ac6fc4fedd1a485c0912d60478.jpg

 
TÌM KIẾM